Die vraag - Wat ?

Inhoud : Visie

'n Uiteensetting van die visie
‘n Erediens oor die visie
Die woorde van die gemeentelied
‘n Geloofsverbintenis wat nuwe lidmate moet teken
NG Kerk Walvisbaai - Hoofblad


'n Uiteensetting van die visie

Ons Visie : Deur Jesus alleen, dien ons mekaar en reik uit na die wreld.

Ons moet eers Jesus alleen in ons persoonlike lewe stel. (my verhouding met Jesus)

Dan sal dit uitvloei na mekaar. (koinonia met my medegelowiges)

Dan sal dit uitvloei na die wreld. (my passie vir verlore siele)

Ons lewens is soos ‘n koppie en piering wat op ‘n tafel staan waarin daar lewende water vloei. "As iemand dors het, laat hy na My (Jesus alleen) toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome van lewende water (volword van die Gees van God) sal uit sy binneste vloei." Joh.7:37-38. As jou koppie vol word (jou persoonlike geestelike belewenis en ervaring, jy en Jesus alleen) en dit word steeds voller en voller, dan loop dit later oor na die piering (jou onmiddelike geestelike omgewing, mede broers en susters, jou koinonia met mede broers en susters). As jou koppie steeds voller en voller van die Here word, sal die piering ook voller en voller word. Ook dit sal later oorloop. Soveel so dat dit op die tafeldoek, op die tafel, en later op die vloer loop. Die tafel en tafeldoek en vloer is die wreld. Dit gaan later oor in ‘n passie vir siele. ‘n Passie vir die onbereiktes en die onverskilliges. Daar is soveel tekste in die Bybel wat ons visie stelling so duidelik onderstreep. Handelinge 1:8 "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom (jy en Jesus alleen) , en julle sal my getuies wees in Jerusalem (koinonia eers met mekaar) sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wreld. (passie vir verlore siele.)"

‘n Groot waarheid wat ons moet raaksien in hierdie visie, in hierdie tekste en in hierdie voorbeeld: Alles begin by jouself. By jou en Jesus alleen. Dis jou (persoonlike) koppie wat eers moet vol word. Wanneer dit so vol is dat dit oorloop na die piering, moet jou (persoonlike) koppie steeds voller en voller word, sodat die piering steeds voller en voller kan word. As die lewende water ophou invloei in jou koppie, sal die piering nie verder voller word nie. Dan sal jou behoefte aan koinonia met jou mede gelowiges verflou en jou passie vir verlore siele nie daar wees nie. Die fout moet telkens teruggeneem word na jou en Jesus alleen. As jy nie behoefte aan koinonia met mede-gelowiges het nie, as jy nie ‘n passie vir verlore siele het nie, begin weer by jou en Jesus alleen. As die lewende water so oorvloedig in jou koppie invloei, sodat dit oorloop oor jou koppie in die piering (koinonia met mede gelowiges) sal dit ook oorloop op die tafel, en tafeldoek en vloer (‘n passie vir verlore siele).

Ons moet elkeen by sy of haar persoonlike verhouding met die Here begin. Ons moet die sirkel eers net om onsself trek. Ons moet sorg dat ons persoonlike verhouding met die Here reg is. Nee, ons moet nie net daarvoor sorg nie, ons moet sorg dat ons persoonlike verhouding met die Here reg is en nog meer as dit, ons moet sorg dat dit oorloop. Die Here moet oorloop uit ons. Hy moet so oorloop dat ons mekaar sal aansteek. Dat ons vir mekaar ‘n lieflike geur is. Dat ons die seer en pyn en hartseer en frustrasie en depressie sal optel en oorspoel met liefde. Dat ons mekaar sal liefh. "Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, (koinonia) sowel as die wat verlore gaan (passie vir siele). 2Kor.2:15. Dis wat ons visie in die eerste plek s: DEUR JESUS ALLEEN.

Terug na Inhoud


‘n Erediens oor die Visie

Skriflesing: Jesaja 43:18 tot 21

Verwagting: "maar moenie net aan die vroere dinge dink en by die velede stilstaan nie."

Vernuwing: "Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom;"

Visie: "Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die dro wreld riviere ontspring. Die wilde diere sal My vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat Ek water gee in die woestyn, riviere in die dro wreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les."

Verbind: "Dit is die volk wat Ek vir My geskep het, en wat my lof sal verkondig."

1.Verwagting:

Becky se verhaal

Gen 12:1-3 Abraham verwag die vervulling van ‘n belofte?

Jesaja 6:8 Die Here skep ‘n verwagting by Jesaja? "Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? ‘Hier is ek! Stuur my"

Jeremia 1:4-5; 17-18 Die Here stuur Jeremia en belowe klomp dinge in vers 18 en 19 Eseg. 1:4 God stuur ons uit.

Mat 4:17 en Mk 1:14-15

Jesaja 43:18-21 Die Here belowe vir ons: "Kyk, Ek gaan iets nuuts doen"

Mense se verwagting en opgewondenheid in die lewe gaan dood omdat die duiwel dit regkry om hulle aanmekaar skuldig te laat voel oor die verlede en om hulle aanmekaar te laat bely. Kol.2:13-14 "Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie.

God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem."

Perskes wil inl; Sterilliseer flesse. ‘n Kombuis vol gesterlliseerde flesse?

Dis ‘n sinnelose proses waarmee baie Christene hulle lewe lank besig is.

Jesus se dood sterilliseer hulle lewens.

Jesus se opstanding gee hulle ‘n nuwe lewe (inleg van perskes)

2.Vernuwing:

Ons is op ‘n pad van vernuwing

Ons moet voortdurend ons styl en bedieningspatroon aanpas en verander omdat geweldige verskuiwings deurlopend in die wreld en in ons land op politieke, ekonomiese en baie ander lewensterreine aan die gang is.

Die boodskap van die evangelie verander nooit. Die verpakking daarvan moet pas by die tyd.

Wanneer die proses ons by ‘n nuwe bedieningstruktuur bring, moet ons vra of die struktuur ‘n kanaal is waardeur die Gees die lewenswater by mense uit kan bring.

‘n Pad van vernuwing is nooit afgehandel nie, dit gaan aan en aan en aan.

Probleme

Sodra jy praat van vernuwing, dink die ouer mense dis vir jongmense;

Moet vir mekaar s dat oueres en jongers op twee parallele bane in ‘n gemeente loop; En die twee verskil radikaal van mekaar, maar die twee kan nie sonder mekaar bestaan nie.

Ander kry heimwe en vertel pragtige verhale uit die verlede

Probleme in die kerk; dit moet ons erken, vir baie jare het mense probleme

gehad, maar uit respek nooit iets gese, nou s hulle hul s

Indien hulle nie gehoor word nie, gaan hulle na ‘n ander kerk, voorheen moes hulle maar by die NGK bly want daar was nie veel alternatiewe nie.

Die kerk het op een silender geloop: "as woordverkondiging suiwer en goed gedoen is, kom mense vanself tot ‘n geloofsverbintenis, dan soek hulle hul mede mens op, stig mekaar en so is hulle reeds gemeenskap van gelowiges"

Mense bevraagteken alle gesag

Xtene is mense met lang gesigte, vel kraak as hulle glimlag, mense sonder lewenslus

Geestelike vernuwing in die gemeente: Deur Jesus alleen: Persoonlike verhouding met Jesus; nie net bedoel vir die mense wat op Sondag oggende kerkbanke vol sit nie, en verder niks vir die kerk doen nie, ook vir die aktiewe lidmaat van die gemeente.

Christenskap moet gemaklik wees; dit moenie te veel tyd van my vra nie; dit moenie energie of geld vra wat inmeng met my werktyd of vrye tyd nie.

die kerk het reeds beland in ‘n museum vir bedreigde spesies.

die antwoorde vir die probleme van die kerk is nie ‘n lysie geestelike bestandele nie, wat jy vinnig bymekaar voeg dan eindig dit in vernuwing; ons leef in ‘n kitstyd; alles moet vinning en gou wees; maklik om te gebruik; vinnig klaar, gooi dan weg; so lekker en gerieflik as moontlik; kits koffie; kitsbanke; kits skeermesse; kits horlosies; kits noedels; kits sop; Ongelukkig dink mense Christenskap ook so; ‘n kitsverpakking; maklike verbruikers instruksies; predikers moet hulle gelukkig hou; indien nie goed genoeg nie, gaan soek ander kerk.

3.Visie:

Die kerkraad en gemeentelede het ‘n visie geformuleer. Dit kan verander word indien daar nog ander voorstelle uit die gemeente kom

DEUR JESUS ALLEEN, GEE ONS OM VIR MEKAAR EN REIK UIT NA DIE WRELD

Wat is ‘n visie? Dit is ‘n nuwe leuse; ‘n oorhoofse plan of doel; hoe ons die evangelie verstaan, hier in Noord gemeente Walvisbaai; ons moet dit behou, deurdink, deurbid, deurpraat, uitbrei, verdiep; Dit moet mense bring tot nuwe groei, in begrip, oortuiging, toewyding, daadwerklike gehoorsaamheid aan die woord van God.

Die effektiewe funksionering van ‘n geloofsgemeenskap begin by die entoesiasme vir die visie van daardie gemeenskap.

Visie help ‘n gemeente om sy identiteit te vorm.

Visie om effektief die veranderings in die samelewing raaksien en dit op die beste moontlike manier benut.

Inhoud van die evangelie bly dieselfde. Die verpakking daarvan verander.

4.Verbind:

4. ‘n Boodskap vir jou vandag 31 Mei 1998:

Terug na Inhoud


Ned.Geref. Kerk Walvisbaai Noord Gemeentelied:

1.
Jesus is alleen in almal
Noord gemeente Walvisbaai
die goeie boodskap is vir almal
ons is geroep om hier te saai2.
Wat is jou taak, wat is jou roeping
wat moet jy vir Jesus doen
jy’s gestuur dit is geen toeval
wie moet jy van Jesus noem
3.
Staan nie stil by die verlede
Jesus gaan iets nuut hier doen
verwag die mooiste in die hede
positief die toekoms in


4.
Ek maak ‘n pad in die woestyne
riviere sal daarin ontspring
volstruise sal daar weer verskyn
wilde diere weer rond spring
5.
Jesus is alleen in almal
Noordgemeente Walvisbaai
Lofprys en dank sal ons U toejuig
Wat ons saai sal ons weer maai


KOOR

Dien mekaar met julle gawes
dan sal julle vrugte dra
so sal jul die wreld inbring
en mekaar se laste dra

Terug na Inhoud


NGK Walvisbaai-Noord Geloofsverbintenis

Ek, die ondergetekende, (naam)

gebore, verklaar hiermee die volgende:

  1. EK GLO: dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is.
  2. EK BELOOF: om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van my lewe te volhard, en om alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp.
  3. EK BELY: dat die Here Jesus Christus my persoonlike Verlosser is en dat ek Hom liefhet.
  4. EK BELOOF: om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem en om in te skakel by die bediening waarvoor ek gawes ontvang het.
  5. EK BELOOF: dat ek my onderwerp aan die kerklike opsig en tug en aan die leierskap van hierdie gemeente.

Onderteken :_________________ op__________________ 1998

te ____________________________

Terug na Inhoud