GEMEENTEBRIEWE:

Sondag 29 September 1996
Sondag 13 Oktober
Sondag 19 Januarie 1997
13 Julie 1997
15 Augustus 97
9 November 1997
Die program vir Desember en Januarie:
12 Januarie 1998
24 April 1998
1 Augustus 1998
1 September 1998


Sondag 29 September 1996

Liewe gemeentelede

Baie dankie vir die manier waarop u ons as leraarspaar hier ontvang het. Ons kan net die Here dank vir Sy liefde en genade. Ons bly lekker in 16de weg 47 se pastorie. Kom kuier vir ons as u nog nie hier was nie. U moet onthou liewe broers en susters, hierdie gemeente is nie die gebou wat daar in 10de straat staan nie. Die gemeente is elkeen van u wat in u eie huis woon. U is die gemeente. God woon in elkeen van ons deur Sy Heilige Gees. Ons is God se tempel.

Namens die kerkraad wil ek graag vir u inlig oor die besluite wat ons geneem het op ‘n kerkraadsvergadering gehou op 25 September 1996. Ons het besluit om die naweek van 25 tot 27 Oktober ‘n naweek van verootmoediging saam met ‘n offerfees te hou sodat ons as gemeente kan saamkom en saambid oor die volgende sake:

  1. Die geestelike toestand in die gemeente. Bid dat die Here aan elke gemeentelid, groot of klein, die genade mag gee om sy of haar lewe te ondersoek. Dat elkeen waarlik voor die Here kan sÍ: "Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is." 2Kor.10:5. Daar is soveel mense in hierdie gemeente wat rondloop met griewe en wrokke teen ander mense. En nie net in hierdie gemeente nie, maar in die dorp as geheel, ook oor gemeente grense heen en kerk grense heen. Dan is dit gewoonlik gelowiges teen gelowiges. Ek (Ds. Welly du Toit) doen ‘n beroep op u, ek pleit by u, ek smeek u …, kom ons hoor wat Paulus skryf as hy so mooi aan die gemeente in Korinthiers in hoofstuk 1:10 skrywe "Ek doen ‘n beroep op julle almal, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging."
  2. Die toestand in ons land (die swak visvangs en droogte). Laat ons bid en onsself voor die Here verootmoedig om ons genadig te wees.
  3. Ons gemeente se finansiŽle posisie: "Wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hÍ en volop kan bydra vir elke goeie werk." 2Kor.9:8. Ons het in Augustus 1995 ‘n oortrokke bankrekening gehad van R85 000. Ons staan aan die einde van September 1996 op ‘n oortrokke saldo van ongeveer R20 000. Ons het baie om die Here voor te dank. Hy was goed vir ons. Kom ons vertrou die Here ook vir die orige R20 000. Kom ons bring elkeen sy of haar kant. Moenie gee vir ‘n leraar of vir ‘n kerk nie. Gee vir die Here, en gee soos wat u in u hart oortuig is om vir die Here te gee. Ons kerkgebou het dringend aandag nodig en dit sal ons seker ‘n hele paar duisend rand kos.

Die naweek van 25 tot 27 Oktober behels dan die volgende:

Vrydag 25 Oktober:

Diť Vrydag is ‘n dag van vas en gebed. Dit beteken dat jy (as jy gelei voel om daaraan deel te neem) vanaf 06:00 Vrydag oggend tot 06:00 Saterdag oggend niks eet nie. Jy kan water drink. As die hongerpyne kom, dan bid jy oor die sake waarvoor ons voorbidding vra. Ook tye wat jy andersins sou eet, kan jy gebruik om te bid. Hoe min offer ons van onsself, om in gebed met die Here deur te bring. Jesus het vir 40 dae gevas. Hoeveel van ons sal dit oorleef. Ons gebed is dat u ons regtig sal ondersteun in hierdie saak. Die Vrydag aand 18:00 sal daar dan ‘n diens in die kerk wees wat sal handel oor Vas en Bid.

Saterdag 26 Oktober:

Ons beplan om hierdie dag ‘n Offerfees te hou. Dit is amper soos ‘n basaar, maar tog nie dieselfde nie. Elkeen bring dit wat hy of sy vir die Here wil offer. Enige iets, dit moet nie kontant wees nie, dit moet enige iets anders wees. Dit wat ons dan nie daar verkoop nie, kan ons later probeer verkoop. Ons hou ‘n braai daarmee saam, sommer van vroeg oggend af vir almal wat honger gelei vir die Here die vorige dag. Die Saterdag aand hou ons weer ‘n diens om 18:00. Hierdie diens sal handel oor Wat is ‘n offer?

Sondag 27 Oktober:

Ons beplan ‘n spesiale nagmaals geleentheid met die oggenddiens. Dit sal ook ‘n dankdiens wees vir dit wat die Here vir ons gedoen het die afgelope jaar. Tydens hierdie diens sal daar ook ‘n spesiale tiende maand dankoffer insameling wees. As u voel om nie vir die offerfees iets te gee nie, of dalk nie iets kan gee nie maar eerder kontant wil gee, kan u ‘n spesiale kontant bydrae maak tydens hierdie insameling. Die oggenddiens sal handel oor Gebed. Ons kom as gemeente om 12:00 saam vir middag ete by die kerk. Elkeen bring die kos wat hulle as gesin by die huis sou eet, ons sit dit alles op tafels neer en ons eet saam as gemeente. Tydens die aanddiens sal ons ‘n woeker projek aankondig waarin daar kontant beskikbaar gestel sal word aan almal wat saam met ons gaan woeker. Ons beplan om die woekerprojek te laat duur tot en met ons basaar op 29 Maart 1997. Die Here het self die gelykenis van die talente vertel. "Meneer, vyf goue munstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het. Toe sÍ die eienaar vir hom: Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!" Mat.25:20-21 Die aanddiens sal dan ook handel oor Gebed.

Wat die kerkraad betref:

Oom Schalk Burger is herkies as hoofouderling van die gemeente. Willem Derks is herkies as diaken, Pieter Etsebeth is herkies as ouderling en Casper Derks wat ‘n diaken was, is nou as ouderling verkies. Ons wil graag aan u deurgee wie huidiglik op die kerkraad dien. Ons bid ernstig dat die Here vir ons nog kerkraadslede sal byvoeg. Ons het ‘n ernstige tekort aan kerkraad. Let daarop dat ons ook ‘n paar veranderings aangebring het aan die kommissie indelings:

Dagbestuur: Telefoon nr.

Ds. Welly du Toit voorsitter van die kerkraad leraar 202706

Schalk Burger leier ouderling ouderling 203831

Bertus Fokkens leier diaken diaken 207759

Jumbo de Villiers finansies ouderling 209359

Hendrik Joubert voorsitter Gemeente admin. diaken 207289

Kommissie vir Gemeente Administrasie (Finans, Eiendoms en Admin)

Hendrik Joubert voorsitter (eiendomme) diaken 207289

Pieter Etsebeth (eiendomme) ouderling 205981

Kobus Archer (eiendomme) diaken 207845

Johan Landers (eiendomme) (nie kerkraadslid) 205981

Ds. Welly du Toit (finansies) leraar 202706

Jumbo de Villiers (finansies) ouderling 209359

Bertus Fokkens (finansies) diaken 207759

Kommissie vir Gemeente Bediening (Erediens, Leer en Aktueel, Argief en Kategese)

Ds. Welly du Toit voorsitter (kategese) leraar 202706

Bertus Fokkens (kategese) diaken 207759

Peet Klem (erediens) ouderling 205631

Schalk Burger (erediens) ouderling 203831

Rika Buckle (leer, aktueel) diaken 202689

Kommissie vir Sending, Evangelisasie en Diens van Barmhartigheid

Schalk Burger voorsitter (send.ev..DvB)ouderling 203831

Peet Klem (send, ev. DvB)ouderling 205631

Casper Derks (send,ev. DvB)ouderling 206069

Jeugkommissie

Jumbo de Villiers voorsitter (stranddienste) ouderling 209359

Willem Derks (SKJA,BKJA) diaken 206069

Petrus Oberholster (SKJA,BKJA) diaken 202621

Jannie Theron (SKJA) diaken 204055

As daar gemeentelede is wat op enige van die kommissie wil dien, kan u net vir my as leraar kontak. Ons sal graag van u bekwaamheid gebruik maak. Dit is my gebed dat ek as leraar asook u kerkraadslid gereeld by u aan huis sal kom. Laat weet ons asseblief as u ons nodig het in ‘n krisis. Moenie huiwer om enige van ons te skakel indien u ‘n besoek verlang nie.

Daar sal elke Sondag aand ‘n aanddiens gehou word. Ek vra dat u dit asseblief sal bywoon. Bring ook u Psalms en Gesange boek saam na die dienste toe. Ons sal voortaan ook daaruit sing. Ek doen ook ‘n ernstige beroep op u om Woensdagaande die biduur by te woon. Ek is tans besig met ‘n reeks dienste oor gebed tydens Woensdagaande. Kom bid saam met ons vir hierdie gemeente.

Ons sal ook in die toekoms weer ‘n afkondigings op papier uitgee op Sondae. Ons vra dat u dit asseblief sal lees, al die inligting van die week sal daarop verskyn. Ons soek elke maand ‘n besigheid om vir ons borg te staan vir die papier daarvan. Ons sal graag erkenning wil gee aan die borg op die afkondigings. Ons wil ook graag weekliks gebedsversoeke daarop aanbring. Sal u asseblief vir ons enige sake waarvoor ons vir u kan bid, deurgee.

Ons beplan ‘n Bybelvasvrae uit Handeling op Woensdag aand 20 November in die kerk. Lees Handelinge deur, as u meer wil doen, ek het vier video’s oor die hele boek Handelinge wat u kan deurkyk. Die SKJA en BKJA en Kerkraad is groepe wat as spanne gaan deelneem. Ek hoop daar kom uit een of ander biduur of bybelstudie of omgee groep nog ‘n span of twee wat sal deelneem.

Ons het ook besluit om vir ‘n proefneming die eerste Sondagaand van elke maand ‘n gesamentlike diens te hou met die oog op die skoolgaande jeug, saam met Moeder gemeente. Daar sal vanjaar slegs twee sulke dienste gehou word, nl. 6 Oktober by Noord gemeente (Ds. Philip Davids sal diť diens lei die aand by ons) en 3 November by Moeder gemeente (Ek sal diť diens lei daardie aand). Ek wil tog ‘n beroep op u doen om u kinders aan te moedig om dit by te woon. Ons gaan met diť dienste veral op die skoolgaande jeug konsentreer. Almal is natuurlik welkom om dit by te woon. Ons sal dan volgende jaar weer daaroor besin of dit sinvol is om aan te gaan met hierdie dienste. Let asseblief daarop, die aand wat ek in ‘n ander gemeente gaan preek (3 November) sal daar wel ‘n aanddiens in Noord gemeente wees.

Ons wil ook graag vroeg in volgende jaar die gemeente in Ruacana besoek waar ons ‘n leraar ondersteun. Ons sal graag soveel moontlik van u as gemeente wil saamneem op hierdie besoek.

Ek wil elkeen van u terugneem na my intreepreek in hierdie gemeente. Ek pleit by u, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Daar is soveel mense wat oorsensitief is teenoor ander, mense lees optredes in ander mense wat glad nie waar is nie en wat glad bedoel word nie. Asseblief, kom ons wees volwasse en hou die oog op die Here Jesus. Kyk nie na mense nie, kyk na Jesus, die DIRIGENT van die Hemelse Simfonie Orkes. Dan alleen kan ons, ten spyte van al ons verskille en al ons griewe teen mekaar, steeds mekaar se hande vat en bou aan die Koninkryk van God in Walvisbaai.

 

Groete vanuit die kerkraad en die pastorie.

Terug na Inhoud


Sondag 13 Oktober

Liewe gemeentelede

Ons wil net graag die offerfees weer onder u aandag bring. Ons wil u meer inlig waaroor dit werklik gaan. Hou asseblief die naweek oop vir u gemeente. Die jaar lÍ op sy rug. Kom ons maak dit ‘n afsluitings naweek as gemeente. Kom ons geniet dit met mekaar. Kom ons maak as gemeente (‘n simfonie orkes) ‘n pragtige klank.

Eerstens moet u baie duidelik gelei voel om te gee. Moenie deelneem as die Here u nie so lei nie. "Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. " 2Kor.9:7. As u die dankoffer koevertjie nie gaan gebruik nie, laat dit in die kerk of bring dit terug kerk toe. As u reeds op ‘n ander manier gegee het, of op ‘n ander plek gegee het en u voel nie gelei om dit weer hier te doen nie, ignoreer gerus die koevertjie. Ek kan net aan u meedeel dat die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat in ons gemeente is NS35 per maand. As dit ons tiende aan die Here is, beteken dit dat ons lidmate gemiddeld NS350 per maand verdien. Gaan dink gerus daaroor.

Ons gee graag vir u die program vir die naweek deur:

Vrydag 25 Oktober

Ons vas en bid oor die volgende sake:

  1. Die geestelike toestand in die gemeente. Bid dat die Here aan elke gemeentelid, groot of klein, die genade mag gee om sy of haar lewe te ondersoek. Dat elkeen waarlik voor die Here kan sÍ: "Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is." 2Kor.10:5. Daar is soveel mense in hierdie gemeente wat rondloop met griewe en wrokke teen ander mense. En nie net in hierdie gemeente nie, maar in die dorp as geheel, ook oor gemeente grense heen en kerk grense heen. Dan is dit gewoonlik gelowiges teen gelowiges. Ek (Ds. Welly du Toit) doen ‘n beroep op u, ek pleit by u, ek smeek u …, kom ons hoor wat Paulus skryf as hy so mooi aan die gemeente in Korinthiers in hoofstuk 1:10 skrywe "Ek doen ‘n beroep op julle almal, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging."
  2. Die toestand in ons land (die swak visvangs en droogte). Laat ons bid en onsself voor die Here verootmoedig om ons genadig te wees.
  3. Ons gemeente se finansiŽle posisie: "Wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hÍ en volop kan bydra vir elke goeie werk." 2Kor.9:8. Ons het baie om die Here voor te dank. Hy was goed vir ons.

Diť is ‘n dag van vas en gebed. Dit beteken dat jy (as jy gelei voel om daaraan deel te neem) vanaf 06:00 Vrydag oggend tot 06:00 Saterdag oggend niks eet nie. Jy kan water drink. As die hongerpyne kom, dan bid jy oor die sake waarvoor ons voorbidding vra. Ook tye wat jy andersins sou eet, kan jy gebruik om te bid. Hoe min offer ons van onsself, om in gebed met die Here deur te bring. Jesus het vir 40 dae gevas. Hoeveel van ons sal dit oorleef. Ons gebed is dat u ons regtig sal ondersteun in hierdie saak.

Die Vrydag aand 18:00 sal daar dan ‘n diens in die kerk wees oor Vas en Bid.

Saterdag 26 Oktober:

Elkeen bring dit wat hy of sy vir die Here wil offer. Enige iets, dit moet nie kontant wees nie, dit moet enige iets anders wees. Ons hou ‘n verkoping van alles wat u gegee het. Kom braai saam met ons asseblief. Kom eet by ons. Dit sal vanaf 09:00 af wees.

Ons hou weer ‘n diens om 18:00. Hierdie diens sal handel oor Wat is ‘n offer?

Sondag 27 Oktober:

Ons beplan ‘n spesiale nagmaals geleentheid met die oggenddiens. Dit sal ook ‘n dankdiens wees vir dit wat die Here vir ons gedoen het die afgelope jaar. Tydens hierdie diens sal daar ook ‘n spesiale tiende maand dankoffer insameling wees. Die oggenddiens sal handel oor Gebed. Ons kom as gemeente om 12:00 saam vir middag ete by die kerk. Elkeen bring die kos wat hulle as gesin by die huis sou eet, ons sit dit alles op tafels neer en ons eet saam as gemeente. Tydens die aanddiens sal ons ‘n woeker projek aankondig waarin daar kontant beskikbaar gestel sal word aan almal wat saam met ons gaan woeker. Ons beplan om die woekerprojek te laat duur tot en met ons basaar op 29 Maart 1997. Die Here het self die gelykenis van die talente vertel. "Meneer, vyf goue munstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het. Toe sÍ die eienaar vir hom: Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!" Mat.25:20-21 Die aanddiens sal dan ook handel oor "Die brief aan die gemeente Pergamum."

Ons sien uit daarna om die naweek saam met mekaar deur te bring en te geniet. Bid asseblief saam met ons vir elke stukkie reŽlings wat getref moet word. Dat die Here dit mag seŽn.

Groete

 

 

Ds. Welly (namens die kerkraad) Elsa van Zyl (namens die vrouediens)

Terug na Inhoud


Sondag 19 Januarie 1997

Liewe gemeentelede

Welkom terug en mag die Here vir u ‘n mooi en voorspoedige jaar gee. Mag ons hierdie jaar waarlik weer mekaar se hande vat en vir mekaar tot seŽn wees. Ek het hierdie vakansie verskeie boeke gelees, dit is altyd vir ‘n mens geestelik opbouend. Ek wil graag ‘n uittreksel aanhaal uit die boekie "Sit vonkel in die lewe" van Ds. Johan Smit:

"Hoe mense met soveel glans in hul oŽ kan beweer dat daar honde in die hemel sal wees, kan ek nie kleinkry nie. Honde het geen eerbied vir die evangelie nie. Vra maar vir my, ek weet. Dit maak nie saak hoe ernstig die gelese Bybelgedeelte is nie, as die brak reken daar moet geblaf word, dan wůrd daar geblaf. Ek verrig my taak deur van huis tot huis - letterlik van hond tot hond - te gaan en my lidmate met die Woord te bedien met groot toeweiding en geesdrif. Maar soms is dit regtig moeilik om vroom te bly te midde van blaffende, keffende, grommende, lekkende, kwylende en les bes, stormende honde …!

Oom Pieter was ‘n waardige ouderling. By geleentheid laai ek hom op om my te vergesel op my eerste huisbesoeksessie in ‘n nuwe gemeente. Sommer uit die staanspoor is ek in die moeilikheid, want oom Pieter is in sy kerkraadsklere getooi, en ek natuurlik nie. ‘Hoe sal dit nou lyk dominee?’ wil hy onvergenoegd weet. By die eerste besoekpunt daal my aandele nog verder. Nadat ek uit die Skrif gelees het, vra ek dat ons saam sal bid ‘sommer so terwyl ons bly sit’. Oom Pieter vlieg egter op en plons met groot gebaar op sy knieŽ neer langs sy stoel. Ek gaan toe maar voort om so sit-sit te bid. In die motor kom oom Pieter my weer by: ‘Nee dominee, so ‘n sit-sit-biddery betaam nie.’ Ek gooi wal deur hom op al die praktiese probleme te wys, maar oom Pieter bly knorrig. Uiteindelik kom ons tot ‘n vergelyk: Ek sal sit, en hy sal kniel.

By die volgende huis word ons begroet deur ‘n steekbaard-gedoente wat nie kan kies tussen knor en blaf nie. Uiteindelik kom hy darem tot ruste, op die vloer tussen sy baas en oom Pieter. Terwyl ek uit die Bybel lees, begin die spanning in my oplaai: Sal ek nou bly sit of maar kniel waneer ek bid? Op die ou end sÍ ek: ‘U kan gerus maar bly sit vir die gebed. Dan hoor ons almal beter.’ Die verduideliking was skaars geuiter of oom Pieter laat almal goed verstaan hoe hy oor die saak voel: Met ‘n ligte snorkgeluid plons hy weer langs sy stoel neer. Met die vreemde geluid en skielike beweging word steekbaard, wat lustig aan die snork was, wakker en bevind hom sentimeters van die begeerlikste teiken van die menslike spesie af. Hy het seker geen benul gehad waarom die mens so skielik met sy verkeerde kant na hom toe afdaal nie, en sy senuwees kon dit nie hou nie. Met een grom storm hy toe en tref oom Pieter so effe suidoos van die sitvlak-middelpunt. Watter konsternasie! Oom Pieter skrik hom skoon uit sy geloof. Met enkele goedgekose woorde lÍ hy ewe spontaan die hond se fortuin vir hom uit. Gelukkig was die skade net tot sy broek beperk - en seker ook sy eergevoel. Toe alles weer rustig was en ek met die gebed kon voortgaan, sien ek oom Pieter sit kiertsregop op sy stoel!

Oom Pieter was nie van Walvisbaai nie. En dankie ook dat ek kan huisbesoek doen sommer net soos ek is, sonder das en sommer so sit-sit-bid en dat julle ons so aanvaar. En die honde pla nie regtig nie, solank hulle net nie byt nie.

Ons het rede om uit te sien na ‘n mooi jaar. Elkeen moet asseblief saamwerk sodat ons die basaar van 8 Maart ‘n groot sukses kan maak. As ons ‘n mooi bedrag insamel wil ons begin kyk of ons nie ons eie kerksaal (in die toekoms) kan bou nie. Ons bid vir ‘n bedrag van NS50 000. Die kerkraad het verlede jaar se einde reeds daaroor gepraat, maar ons sal eers deeglik huiswerk moet doen. Bid saam met ons in diť verband. As daar nog mense is wat op een of ander wyse wil woeker en fondse nodig het, kontak die kerkkantoor. Ek wil sommer nou reeds vra dat u so deur die huis sal gaan ek kyk of daar nie ‘n ietsie is vir die Wit Olifante tafel nie. Dit is nou daardie goedjies wat nog bruikbaar is, maar wat jy nie meer gebruik nie. Ons soek ook dringend nog twee liter plastiek bottels vir gemmerbier. U kan maar aanhoudend vir ons die bottels bÍre. Ons het dit baie nodig. Gemmerbier is altyd beskikbaar.

Ondersteun week van gebed hierdie week by Moeder gemeente. Dit beloof om iets besonders te wees.

Volgende Sondag sal ons die voorstelling van nuwe kerkraadslede hÍ. Ons bid ook dat hierdie geleentheid geseŽnd mag wees.

Dankie vir u gebede gedurende die vakansie. Dankie ook vir u bydraes. Dit is bemoedigend om te sien dat soveel mense steeds getrou is in hulle bydraes. Dankie ook vir die mooi wyse waarop Noord-gemeentelede die eredienste bygewoon het gedurende die vakansie. Veral ook die bidure. Ons kan trots wees op ons eie gemeente.

Ons soek nog borge vir die Sondae afkondigings. Indien u bereid is om op hierdie wyse ‘n bydrae te maak, kontak vir my persoonlik.

Rodney Seale besoek ons in Februarie. Hy sal op Donderdag 13 Februarie die aand om 19:00 ‘n byeenkoms by die Laerskool hou vir alle ouers. Die onderwerp is: "die tienpunt plan vir ouers". Ek dink dit kos meer as tien punte om vandag se jong mense leiding te gee, maar ek glo ook dit is ‘n geleentheid wat u as ouer nie moet misloop nie. Dan sal hy Vrydag oggend by die HoŽr- en Laerskool optree. Vrydag aand 14 Februarie sal hy ‘n jeug byeenkoms hou. Die plek van hierdie byeenkoms sal later deur gegee word. Saterdag oggend bied hy ‘n leierskap seminaar aan by NGK Swakopmund vir jeugleiers. Enige iemand wat belangstel, kontak vir Ds. Christo van den Heever by 402536.

Daar sal vroeg in die jaar ‘n skommeling van wyke plaasvind. As u skielik ‘n nuwe ouderling en diaken aan huis ontvang, ons het probeer om by elke wyk ‘n ouderling en diaken te plaas. Bid vir u kerkraadslid. Moenie dit vir hom of haar moeilik maak nie. Bid ook vir u leraars paar en ook vir al ons aktiwiteite.

Daar is ‘n paar foute in ons 1997 kalender. As u foute raaksien, laat weet gerus dat ons dit aan die gemeente kan deurgee. Die onafhanklikheids naweek is 21 tot 23 Maart en nie 14 tot 16 Maart nie.

Ek gaan voort met ‘n huisbesoek program vanaf volgende week. Ek sal by wyk een begin en klaarmaak diť besoekpunte wat ek nog nie besoek het nie.

"Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur diť bereik wat gered word, sowel as diť wat verlore gaan. Vir diť wat verlore gaan, is dit ‘n doodsreuk wat dood bring; vir diť wat gered word, is dit ‘n lewensgeur wat lewe wek."

2 Kor.2:14-16

Groete en seŽn word u toegebid.

Terug na Inhoud


13 Julie 1997

Liewe gemeente

Na die Oos-wind het almal van ons seker al Duin 7 uit die huis gevee en is redelik terug na normaal. My vrou het die tweede dag wat die wind so gewaai het, die positiewe daarin duidelik raakgesien en opgemerk: "ek doen vandag niks, ek kan nie was nie want die wasgoed kan nie opgehang word nie, dit help nie ons vee en stof af nie, want die wind gaan nog ‘n dag waai", ek het net gewag om te hoor, "ek kan ook nie kosmaak nie, want die sand waai in die kos". Ons het darem geŽet in die dae.

Geestelik gaan dit "onder omstandighede" goed in die gemeente. Daar is altyd ruimte vir verbetering. Tog ervaar ons die Here se genade oor ons lewens. Daar is soveel seer in die gemeente. Daar is soveel mense wat ongelukkig in hulle huwelik of in hulle werk is. Daar is soveel mense wat in die oggend opstaan en nie kans sien vir die dag wat voorlÍ nie. Onthou: GOD HET SY HAND OP DIE RAT EN SY OOG OP DIE VERSTE DRAAI IN DIE PAD. DIE LEWE GAAN VOORT, TEN SPYTE VAN WAT JY OP DIE LEWENSPAD VERLOOR HET. DAAR BLY NOG ALTYD GENOEG OOR OM VOOR TE LEWE.

Soos u seker gesien het, ons is besig om die kerk op te knap. Die van u wat nog nie weet nie, ons het ‘n kwotasie aanvaar vir die kerkwerk van NS35 000. Ons het ook ‘n boufonds gestig wat tans op amper NS2000 staan. Die werk moet 10 September afgehandel wees. Dankie aan elkeen wat reeds sy bydrae gegee het. Ons waardeer dit. Terwyl ons by geld is, ons verneem dat dit baie goed gegaan het met Moeder gemeente se basaar en ons dank die Here saam met hulle. Die Here het die Oos-wind terug gehou tot die aand na hulle basaar. Dankie ook aan elke lidmaat van Noord gemeente wat hulle ondersteun het. Iets wat ons by hulle kan leer, hulle het NS25000 gewoeker voor die basaar. As die Here ons spaar en die gesondheid gee, gaan ons alles insit vir ons Offerfees van 23 Oktober. As daar mense is wat belangstel om te woeker voor die Offerfees, kontak asb vir my (Ds. du Toit) persoonlik. Ons het ‘n paar voorstelle in gedagte. En daar is altyd koue Gemmerbier beskikbaar teen NS6 vir 2liter.

As ons die werk aan die kerk klaar gedoen en klaar betaal is, kan ons weer dink aan ons KERKSAAL-droom. Jakob het 7 jaar gewerk vir sy skoonpa voordat hy ‘n dogter gekry het om mee te trou. Ons het nou ons kerkherstelwerk gedoen, ek dink nie die afbetaling daaraan sal 7 jaar duur nie. Dan kan ons mos begin om te beplan. Die erf agter die kerk is nog nie opgevul nie, daar was na ons vorige kerksaalbou drome, ‘n paar ander voorstelle wat uit die gemeente gekom het. Maar, kom ons betaal eers dit wat ons nou besig is om af te handel dan droom ons verder.

Ek wil ook graag dankie sÍ vir die mooi manier waarop u gereageer het deur die aftrekorders te teken. Dankie ook aan elkeen wat sy bydrae gereeld gee. Daar het ‘n mooi styging gekom in ons maandelikse dankoffers. Alle eer aan die Here.

Dankie aan almal wat die afskeur strokies teruggestuur het en hulle keuse uitgeoefen het in waar hulle betrokke wil raak. Daar is nog baie mense wat nie daarop gereageer het nie. Ek vra u mooi, vul dit asb in en gooi dit in die offerkis by die kerk.

Ons is jammer dat ons kategese so afgeskeep word vanjaar. Die uitnaweke was net te veel. En as daar ‘n kategese naweek was, het klomp kinders weggegaan vir sport of dan was daar die een of ander rede waarom almal nie daar kon wees nie. As u enige probleme het met u kind se kategese, kontak ons kategese hoof, Bertus Fokkens by 207759 of u kind se kategeet.

Ons is amper aan die einde van hierdie tri-mester. Die dienste wat nog voorlÍ vir hierdie maand wat oorbly is die volgende:

Sondag 20 Julie: Oggenddiens: Rodney Seale by Noord gemeente

Sondag 20 Julie: Aanddiens: Ds. Welly du Toit

Sondag 27 Julie: Oggenddiens: Ds. Welly du Toit

Sondag 27 Julie: Aanddiens: Ds. Welly du Toit

Sondag 03 Augustus Oggenddiens: Ds. Welly du Toit (Nagmaal)

Sondag 03 Augustus Aanddiens: Ds. Welly du Toit

Sondag 10 Augustus Oggenddiens: Ds. Welly du Toit (NBC Uitsaaidiens opname)

Sondag 10 Augustus Aanddiens: Ds. Welly du Toit

Sondag 15 Augustug Begin van gesamentlike dienste by Moeder gemeente vir die

vakansie. Die dienste sal gesamentlik wees tot Sondag 7 September. Die

Woensdag bidure sal ook by Moeder gemeente wees en die ouderlinge van

die drie gemeentes sal weer verantwoordelikheid neem daarvoor.

Ons kyk tans op Woensdag aande ‘n reeks video’s oor agtergrond kennis van die Bybel. Die spreker is Dr. Johan van Schalkwyk. Die reeks se naam is: Die Bybel ABC. Piet Smit sal optree by die HoŽrskool op Saterdag 23 Augustus. Kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar, NS10 volwassenes en NS5 vir kinders. Ons Vrouefees sal soos die Here wil 20 September wees. Ons hoop om Sondag 30 November saam met ons Kersete, ons laaste Anker vir die jaar uit te gee. Ons wil ook op hierdie dag vir u die Jaarprogram vir 1998 gee saam met ‘n Gemeentegenoot vir 1998. Ja, kan dit wees. Ons praat al oor 1998. Een van die dae is ons by 2000.

Daar is twee boekies wat ek u graag wil aanbeveel om aan te skaf. "Die nood in die kerk" deur Ds. Hannan Viljoen en "Honger en dors na Herlewing" deur Oswald J.Smith. Dit is ‘n moet vir elke gelowige wat honger is na die dinge van die Here.

Groete

Terug na Inhoud


15 Augustus 97

Liewe gemeente

Slegs twee en ‘n halwe maande van 1997 is oor vir ons as gemeente. Begin Desember wanneer die skole sluit begin die gesamentlike dienste by Meersig gemeente. Die res van Augustus en die eerste 13 dae van September is die dienste by Moeder gemeente. Daar is nog heelwat wat ons moet doen voordat die Desember vakansie aanbreek.

U het seker gesien dat ons kerk ‘n "face lift" gehad het kort voor haar 35ste verjaarsdag. Ons nooi u na ‘n verjaarsdag partytjie op Sondag 14 September om 09:00. Ons vra tog ook dat u vir ons sal help met die betaling van hierdie herstelwerk. Dankie vir almal wat reeds bygedrae het tot die boufonds. Sommige mense het die skriba opdrag gegee om hulle tiende in twee te deel, die helfte vir die boufonds en die ander helfte vir die tiende. Dit sal ongelukkig nie veel help nie, want dan kort ons weer daardie bydraes by die tiendes. As u iets vir die boufonds wil gee, moet dit nie deel van u tiende wees nie. Dit moet ‘n offer wees, ‘n ekstra offer.

Ons sal op Sondag 14 September ook ‘n boeke uitstalling hÍ. Ek wil graag my nuutste boekie aan u bekendstel by die geleentheid. Dit is ‘n baie dun boekie, slegs 20 bladsye. Dit handel oor die seer in mense en wat jy daarmee moet maak. Die boekie sal NS10 kos en alle inkomstes daaruit sal gaan vir die boufonds. U kan dus op hierdie manier ook ‘n bydrae maak tot die boufonds. Ek sal dit baie waardeer as elke gemeentelid sal onderneem om ‘n ekstra boekie met hom of haar saam te neem om te gaan verkoop. Kom ons probeer soveel as moontlik daarvan verkoop.

Dan, my laaste praat oor geld. Jammer dat ons tog ook oor geld moet praat. Die Here Jesus het tog ook by die skatkis gaan sit en kyk wat mense ingooi. Ek wonder hoe u sal voel as ek volgende Sondag by die offerkis voor in die kerk gaan sit en kyk hoeveel u ingooi. En as u ‘n toegeplakte koevertjie ingooi, haal ek dit gou gou uit en skeur dit oop om te sien hoeveel u ingegooi het. Toemaar, ek sal dit nie doen nie. Ingesluit is offer koevertjies. Ons gee ook vir die kinders. Dit sou goed wees as u hulle help om ook van hulle kant ‘n offer te bring vir die Here. Op die manier leer ons ook ons kinders om vir die Here te gee. Die name wat in potlood op die koevert geskrywe is, kan u maar uitvee. Hou dit by u tot 25 Oktober. Ek weet dit is lank om ‘n koevertjie te bÍre, help maar die kinders in die verband, maar ek wil vra dat u hierdie koevertjie biddend in u Bybel sal bewaar. Plaas u Oktober tiende daarin, en indien u enigsins voel dat u nog iets vir die Here wil gee (iets waarvoor u die Here wil dank) vir wat Hy vir u gedoen het hierdie jaar, plaas dit ook daarin. U kan woeker tot einde Oktober en u woekergeld daarin plaas. Maak nie saak nie. Bid daaroor en doen soos die Here u lei. Met ons Offerfees van 25 Oktober en ons spesiale Offer diens van 26 Oktober sal ons dit inneem. Kom ondersteun ons asseblief.

En daardie "wit olifante" in u huis, daardie goed wat net in die pad staan of wat u nie meer gebruik nie, stuur hulle maar vir die pastorie olifant? Ek sal weer agter die olifante tafel wees, en ek het u wit olifante nodig.

Elke huis sal aan die einde van November ‘n Gemeente Almanak, die laaste uitgawe van Die Anker en ‘n Gemeentegenoot ontvang. Maak tog seker dat u huis ‘n almanak kry.

As daar nog gemeentelede is wat ‘n maand se afkondigings vir 1998 wil borg, kontak my asseblief. Die koste daarvoor is NS200. Dankie vir die goeie ondersteuning wat ons reeds ontvang het in die verband. Van afkondigings gepraat, indien u verjaarsdag verkeerdelik op die afkondigings verskyn, of indien dit glad nie verskyn het nie, kontak asseblief die skriba dat ons dit kan regstel. As u ons nie laat weet nie, kan ons dit nie regstel nie. So ook wanneer u siek is, hospitaal toe gaan of enige ander lief of leed in u huis ervaar. As u ons nie laat weet nie, kan ons u nie besoek nie. Vele kere in hierdie jaar het lidmate my gevra: "ds. doen ‘n NG leraar nog hospitaal besoeke?" Ek antwoord u met ‘n baie duidelike "ja, as ons weet u is in die hospitaal". Dan wil ek nog iets onder u aandag bring. Daar is soveel lidmate wat dit vir my so moeilik as moontlik maak om hulle aan huis te besoek. Wanneer ek of die betrokke diaken of ouderling bel om ‘n afspraak te maak, dan is daar baie verskonings. Gewoonlik belowe hulle dan om my te bel wanneer hulle my kan ontvang. Hulle bel nooit terug nie, maar vertel graag met groot smaak aan ander mense dat die ds. nog nooit by hulle huisbesoek gedoen het nie. Ek wag steeds vir heelwat gemeentelede om my te bel, sodat ek u kan besoek. Ek is klaar met wyke 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 en 12. Ek moet nog enkele mense in wyke 6, 7 en 8 besoek. Dan sal ek deur die gemeente wees. Indien u oorgeslaan is, asseblief kontak my, ek wil u graag besoek.

Ons het as kerkraad besluit om ‘n nuwe Sangbundel saam te stel wat ons dan ook by die oggenddienste kan gebruik. As daar enige liedere is wat u voel ons in so ‘n bundel moet opneem, kontak ons gerus.

Ons is weg vir die vakansie. Indien u ‘n leraar benodig, Ds. Philip Davids (202167) is op diens, of u kan die leier ouderling, Schalk Burger skakel by (203831).

"Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie; elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom (of haar) goed is en wat hom (of haar) in die geloof kan opbou." Rom.15:1-2

Groete tot 14 September. Ek hoop u is almal in die kerk op hierdie Sondag.

Terug na Inhoud


9 November 1997

Liewe gemeente

Die jaar 1997 is verby. Baie is gedoen, baie is versuim. Baie is nagelaat omdat daar nie tyd was om dit te doen nie. Van die kant van die kerk wil ek vir u as gemeentelede baie baie dankie sÍ vir alles wat u gedoen en gegee het hierdie afgelope jaar. Dit was voorwaar vir Noord gemeente ‘n besondere jaar. Die Here was goed vir ons. Ons kan Hom net loof en prys vir al Sy wonderdade aan ons.

Daar is nog van ons nuwe Sangbundels te koop @ N$15. Ons bied ook vir u vanjaar die 1998 Gemeente Almanak in ‘n boekie vorm wat u agter in u Bybel kan dra. Dit kos slegs N$5. Kry gerus vir u een daarvan by u diaken of kontak die kerkkantoor by 203670. Daar is miskien so bietjie meer inligting as in die groot Almanak. Ingesluit in u kerspakkie vind u ‘n Gemeente Almanak vir 1998 en ‘n Kerskaartjie.

Vanuit die pastorie kan ons u elkeen nie genoeg dank vir u gasvryheid nie. Dankie dat u ons aanvaar het net soos ons is. Dankie dat u by ons aan huis kom kuier. Daarop kan daar nog baie verbeter word. Dankie vir al die gemmerbier bottels wat u sommer oor die tuinmuur gooi. Elke oggend as ons opstaan versamel ons eers al die bottels. Dankie sommer net vir elke oproep, elke gebed, elke dankie woord. Dit alles beteken vir ons so baie.

Ons is nie Desember hier nie. Die gesamentlike dienste is by Meersig. Die program verskyn agterop. Ek wil ‘n ernstige beroep op u doen om mekaar op te laai na die dienste. Daar is heelwat mense wat nie motors het nie (of wat se motors nie meer kan ry tot daar nie). Vir die wat nie motors het nie wil ek vra, bel my asb vroegtydig as u nie ‘n geleentheid het nie, dan reŽl ek vir u ‘n saamry geleentheid na die dienste. Dit is my ervaring in die verlede dat mense baie graag sÍ dat hulle nie vervoer gehad het na ‘n diens nie, maar hulle is glad nie baie gewillig dat daar vir hulle vervoer gereŽl word nie. Netnou moet hulle regtig die diens bywoon.

Ons het ‘n Jeugwerker aangestel (Mariza du Toit) wat volgende jaar net onder die jeug sal werk. Bid ook in besonder vir haar. Die klein 1998 Almanak dui die datums aan wat die Jeugwerker by ons gemeente sal wees. Ongelukkig was die groot A4 Almanak klaar gedruk toe ons die besluit geneem het om ‘n Jeugwerker aan te stel. U sal egter altyd in Sondae se afkondigings die volledige besonderhede kry. Dis nou te sÍ, as u dit lees. Ons beplan ‘n kategese kamp met die Jeugwerker die naweek van 23 tot 25 Januarie 1998.

Die Kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 3 Desember tot 9 Januarie 1998. Dit sal wel oop wees op die volgende dae: Maandag 8 Desember en Maandag 5 Januarie 1998. Die kantoor is weer oop vanaf 12 Januarie 1998. Indien u enige navrae het kan u Christa Coetzee skakel by die huis (206179). Sy sal u graag help as sy beskikbaar wees. Ek wil tog ‘n ernstige beroep op u doen om steeds getrou te wees in u bydrae gedurende die vakansie. Die kerk kry gewoonlik baie swaar finansieŽl gedurende Desember omdat mense nie getrou is nie. Veral omdat ons ook geen bydraes van u ontvang vir Sondae nie omdat daar gesamentlike dienste is.

Ons bid dat die laaste pylvak van 1997 vir u voospoedig sal wees. Dis mos altyd die een afskeid na die ander afskeid. Net om volgende jaar weer alles te open. Geniet maar al die afskeide.

Groete vanuit die pastorie.

 

 

Welly Mechthild en kinders

Terug na Inhoud


Die program vir Desember en Januarie:

07 Desember 09:00 Oggeddiens Meersig

07 Desember 18:00 Aanddiens Meersig

10 Desember 18:00 Biduur

14 Desember 09:00 Oggenddiens Meersig

14 Desember 18:00 Aanddiens Meersig

17 Desember 18:00 Biduur Meersig

21 Desember 09:00 Oggenddiens Meersig

21 Desember 18:00 Aanddiens Meersig

24 Desember 18:00 Biduur Meersig

25 Desember 09:00 Kersdiens Meersig

28 Desember 09:00 Oggenddiens Meersig

28 Desember 18:00 Aanddiens Meersig

31 Desember 23:15 Oujaarsdagnag diens Meersig

04 Januarie 09:00 Oggenddiens Meersig

04 Januarie 18:00 Aanddiens Meersig

11 Januarie 09:00 Seediens Lagoon

11 Januarie 18:00 Week van gebed begin

Ontvangs van Jeugwerker

Diens word gelei deur Ds. W du Toit

12 Januarie SKOLE BEGIN

12 Januarie 19:00 Week van gebed Meersig Ds. Davids

13 Januarie 19:00 Week van gebed Meersig Ds. Jonker

14 Januarie 19:00 Week van gebed Meersig Ds. du Toit

15 Januarie 19:00 Week van gebed Meersig Ds. Davids

16 Januarie 15:00 Kinderkrans Open

18 Januarie 09:00 Oggenddiens NOORD Gemeente

18 Januarie 10:00 Kategese opening

18 Januarie 11:00 Kategese vergadering

18 Januarie 18:00 Gesamentlike aandiens en SKJA Moeder

21 Januarie 18:00 Biduur

23 tot 25 Jan Kategese Kamp

23 Januarie 15:00 Kinderkrans

25 Januarie 09:00 Oggenddiens

25 Januarie 10:00 Geen kategese, kinders is weg vir kamp

25 Januarie 18:00 Gesamentlike diens en SKJA NOORD gemeente

28 Januarie 18:00 Biduur

28 Januarie 18:30 Kerkraadsvergadering

30 Januarie 08:00 Hamburger verkoping

30 Jan tot 1 Feb Uitnaweek

Terug na Inhoud


12 Januarie 1998

Liewe gemeente

Voorspoed en seŽn word u toegebid vir die jaar 1998. Buiten die kere wat ons tydens ons vakansie in die RSA kerk toe was, het ek laasjaar 30 November laas skoene en ‘n das aangehad. Ai, en was dit nie lekker nie. My voete het sommer weer asemgehaal, en ook my keel??? Toe koop ek sommer vir my ‘n nuwe paar skoene en ‘n nuwe das. Dankie vir u gebede. Ons is dankbaar vir die ruskans. En ons is reg vir die jaar wat voorlÍ.

Ek en jy, Noord gemeente, Walvisbaai, NamibiŽ, Afrika, Een van die Vastelande op die Planeet Aarde, deel van die Heelal. Waar staan ons voor God? Hoe sien Hy wat die heelal geskape het, hierdie groepie mense wat deur Sy wil en toedoen saamgevoeg is in ‘n dorpie langs die Wes-Kus van Afrika in een geestelike denominasie. Hoe sien Hy jou as persoon. Waar staan jy voor God?

Waarheen is ons as ‘n groep mense [Ned.Geref.Kerk Walvisbaai-Noord] oppad? In die vier woorde: "Dawid het alles teruggebring" [1Sam30:19] is daar ‘n baie mooi Ou Testamentiese voorstelling van wat die Here Jesus Christus vir ons bereik het deur Sy dood en opstanding: die herstel van alles wat verloor is in die opstand van die menslike geslag teen God.

Voor daardie groot dag van herstel en oorwinning was Dawid in ‘n treurige verknorsing. Hy het alles verloor: besittings, huis en familie. Hoekom? Sy verlies was maar net die uiterlike getuienis van sy geestelike verval. Die Amalekiete was maar die tugtende hand van God wat hom moes terugbring binne Sy wil, terug na die plan van God met sy lewe.

Dawid het sy visioen verloor. Hoofstuk 27 begin waar Dawid sy ontmoediging uitspreek: "Nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul." Omdat hy sy visioen verloor het, het hy sy passie of geesdrif ook verloor, want daardie selfde vers sÍ: "En Dawid het by homself gesÍ …" Hy het vergeet om te bid; hy het nagelaat om die aangesig van die Here te soek. Omdat hy visioen en passie verloor het, het hy ook die vermoŽ verloor om geesvervuld op te tree. So vind ons Dawid in hoofstuk 28 aan die verkeerde kant waar hy saam met die verkeerde leŽr masjeer en tťťn sy eie mense, die volk van God veg.

Daar is drie dinge wat alle gelowiges moet hÍ as hulle wil bly lewe en voortbestaan: visioen, passie en handeling. Baie kerke staan vandag by die kruispad waar of herlewing of begrafnis op hulle wag. Christene kan vandag met baie dinge wegkom: om gemaklik te lewe, om na prediking te luister, om tiendes te gee, om baie hard te werk vir fondsinsamelings, om baie te lees en bid. En om dit alles te geniet sonder enige geestelike persoonlike opoffering. Hierdie soort gemaklike Christelikheid is heeltemal ontoereikend vir enige kerk om doeltreffend te funksioneer. Visioen is die opwaartse blik na die hemel. Passie is die innerlike versugting en sielsontferming. Handeling is die uiterlike vrystelling van beide visioen en passie deur die krag van die Heilige Gees.

Liewe gelowige: het ons nie dalk al drie verloor nie? Ons het baie min visioen, nouliks enige passie en net so min is daar enige hemelsgerigte handeling by ons te bespeur. Ons kan nie voortgaan soos ons is nie. In die jaar wat verby is, hoeveel het ons nie gebid nie, hoeveel het ons nie na preke geluister nie, hoeveel het ons nie gewerk nie. Ons kan baie dinge opnoem.

Ek vra vir jou wat as kind van God gespaar is om die jaar 1998 te beleef: HOEVEEL HET AL JOU GEESTELIKE HANDELINGE die siele rondom jou, VERANDER? Aan die einde van kerkwees, is dit waaroor dit gaan. Dis naasteliefde. Dis diens aan ons medemens. Dis om dienskneg te wees.

Bid dat die Here vir ons ‘n visie, ‘n passie en ‘n handeling mag gee vir hierdie jaar in hierdie gemeente. Mag die Here elkeen van ons help om betrokke te wees by die gemeente en die geestelike aktiwiteite. As u op hoogte wil wees van die aktiwiteite, lees Sondae se afkondigings.

Groete

Terug na Inhoud


24 April 1998

Liewe gemeente

Ek wil graag vir u baie baie dankie sÍ vir u ongelooflike reaksie op die insameling vir ons kerksaal projek. Ons het op die oomblik 55% van die totale onkoste reeds op verskeie maniere van u ontvang. Mag u elkeen saam met ons eendag die vreugde smaak om ‘n eie kerksaal te gebruik. ‘n Spesiale woord van dank aan elkeen wat ‘n bydrae gemaak het. Ons sal later op ‘n meer persoonlike manier dankie sÍ.

Die van u wat nog nie ‘n bydrae gemaak het nie. Ons vra of u nie dit wil oorweeg om vir ons ‘n sakkie sement (N$30) te borg of ‘n steen (N$4) te borg nie. Ons het dit baie nodig en sal dit baie waardeer. As u so voel, kontak een van die volgende nommers: 203670, 206179 of 205631 of vul die vormpie in en stuur dit vir ons terug.

Die van u wat maandelikse beloftes gemaak het, ons sal graag van u wil verneem of u dit per debietorder, per tjek of watter manier gaan vereffen. Ons wil reeds einde April die proses aan die gang sit. Die van u wat op enige ander wyse ‘n bydrae gemaak het, ons sal dit waardeer as u dit vir ons sal inbetaal sou gou moontlik. Dan moet ek ongelukkig ook vir u noem dat ons maandelikse dankoffers vir April ‘n groot terugslag beleef. Ek doen ‘n beroep op u om nie te gee vir die kerksaal ten koste van jou maandelikse bydrae nie. Mei maand is gewoonlik nie ‘n goeie maand finansieel as die eredienste nie by ons is nie. Die eredienste is by Moeder gemeente gedurende die vakansie. Ons het weer 31 Mei by ons erediens.

Dankie vir ‘n geseŽnde eerste vier maande van 1998 wat verby is. Ons het baie gedoen as gemeente. Ons het Prof. Du Rand hier gehad wat vir ons ‘n reeks oor die Wederkoms gehou het, ons het Dr. Willie van Rooyen hier gehad wat vir ons ‘n spesiale biddag vir manne gehou het. Ons het ook vir Ds. Hannan Viljoen gehad vir ‘n huweliks reeks. Ons het ‘n GeseŽnde Basaar gehou begin Maart. Onthou dat ons volgende jaar die Basaar aan die einde van Maart sal hou en nie weer aan die begin van Maart nie.

Dankie vir die pragtige manier waarop u die eredienste bygewoon het. Dit was ook vir ons almal tot seŽn. Ons bid dat die Here ons almal nog net meer en meer sal saamsmee tot ‘n groter eenheid. Elke gemeentelid het tog ‘n funksie. "Die verskillende liggaamsdele pas bymekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde." Ef.4:16 Ons dink en besin en beplan aan ‘n nuwe visie vir die gemeente. Dit is nog in die begin stadium. Op die oomblik is die leuse wat ons gekies het: DEUR JESUS ALLEEN, GEE ONS OM VIR MEKAAR EN REIK UIT NA DIE WÍRELD. As u enige voorstelle het, stuur dit gerus deur aan die leraar of die skriba.

Terug na Inhoud


1 Augustus 1998

Liewe gemeente

Dis vakansie, nie regtig nie, maar oor 14 dae sluit die skole alweer. Die kinders is seker bly. Geniet dit. Rus lekker. Moenie op pa en ma se senuwees rus nie. Ek is vir die volgende 14 dae weg na Amerika soos u nou reeds weet. Ek is baie spyt dat ons eers weer Sondag 13 September oggenddiens by ons het. Kom ons maak dit ‘n baie spesiale oggend daardie oggend. Ek sal graag my ervaringe met u wil deel. Verdra my maar vir so ‘n rukkie daarna ook. Soms raak mense ongeduldig as ‘n mens telkens van jou eie ervaringe deel. Ons is almal maar net mens. Ons deel almal graag die dinge waaroor ons opgewonde is en die dinge wat ons beleef het. Die dienste is die vakansie by Meersig gemeente. Saterdag aande 18:00 sal daar wel ‘n gebedsbyeenkoms in Noord gemeente wees.

Dankie vir al u belangstelling tydens my en Mechtild se verjaarsdae. Dit was heerlik om soveel van u by die pastorie te kon ontvang. Die oggend van die 25ste kon nie beter begin het as ‘n 13 - 3 oorwinning oor die ALL BLACKS nie. Dit het die opstaan die moeite werd gemaak. Dankie vir al u liefde en al die geskenkies en al die oproepe en al die kaartjies en sommer vir alles.

Die Kerksaal KOM! Halleluja!. Prys die Heer! Dis asof ek saam met die Psalmdigter van Psalm 146 wil inval en dit so hard sing dat die hele dorp my kan hoor. Sal dit nie wonderlik wees as ons dit kan inwei en dit aan die Here wei op ons Offerfees naweek nie.

Die Gebedsketting: Dankie mense! Dit werk! Die Here werk onder ons. Ons sien dit elke dag net meer en meer. En die Here beantwoord ons gebede. Dankie vir elkeen wat bereid is om sake deur te bel en deur te bid. Dankie vir hulle wat die leiding neem. Hoe dit alles werk, weet ek nie eers nie. As jy meer inligting wil hÍ, kontak vir tannie Anna Venter by 207948. As jy ‘n gebedsversoek wil ingee, skrywe dit op die blou papiertjies wat in die voorportaal van die kerk is. As dit ‘n dringende gebedsversoek is, kontak sommer direk vir tannie Anna. Daar sal binne ‘n paar uur 100 mense wees wat vir jou bid.

Ons eie T-shirts het gekom. Ons eie gemeente se T-shirts. Ons sal dit aan u bekendstel Sondag oggend 13 September. As u vooraf wil bestel en betaal, kontak vir Christa by die kerkkantoor. Dit kos N$55 vir alle T-Shirts vir volwassenes, van Small, Medium, Large, N$60 vir XL, XXL en XXXL en alle kinder T-Shirts is N$50.

Ons het ons eie WEB-page (internet bladsy) op die internet. Die idee daarvan is om alle besonderhede, inligting, ens rakende Noord gemeente, daarop te plaas. Jy kan met vanaf jou eie rekenaar daarop ingaan en lees oor ons Visie, ons Doelwitte, ons Bedieninge bv die Klema bediening, die Gebedsbediening ens. Jy kan inligting oor preke daarop kry. Jy kan ‘n kassettelys daarop kry en vele meer. Kyk gerus self op xxxxxxxxxxx

Oor ons proses van vernuwing:

Die Tiende Maand dankoffer koeverte is beskikbaar en word hierby ingesluit. Ons probeer almal om ‘n sekere maand in die jaar die Here iets ekstra terug te gee vir alles wat ons van Hom ontvang het die afgelope jaar. Moenie die koevert weggooi of nou reeds in die offerkiste of bordjies gooi nie. Gee ook aan elke lid van die huis so ‘n koevert. Ook die kinders. Laat hulle ook bid en liewe Jesus vra of daar nie ietsie is wat hulle vir Jesus kan gee van hulle sakgeldjies nie. Ons sal die laaste Sondag in September ‘n spesiale insameling hou in die verband. Ook die Sondag sal ons ‘n spesiale Sondag maak. Ons het ‘n paar gedagtes. Moenie dit misloop nie.

Die naweek van 30 Oktober tot Sondag 1 November sal daar ‘n Mannekamp (by Rock Lodge) en Vrouekamp (by Hodey Goss) wees in Okahandja. Dit word sterk aanbeveel dat soveel as moontlik van ons inskryf om dit by te woon. Indien u enige navrae het, kontak vir Burger Harmse in Swakopmund by 403125.

Ons Offerfees naweek het weereens geskuif en sal nou die eerste naweek in November wees (Saterdag 7 November 1998). Almal wat al teen die tyd hulle T-Shirts gekoop het, kom asseblief in NOORD-DRAG. Ons gaan ons kerksaal hierdie oggend inwei. Daarom dat ons dit ‘n maand later geskuif het as gewoonlik.

Daar is ‘n ander saak waaruit ons as gemeente voordeel kan trek, as ons met mekaar daarin saamwerk. Hyundai in Walvisbaai het ‘n aanbod gemaak. As ‘n gemeentelid ‘n motor koop gee hulle N$250 aan die kerk. As gemeentelede binne een maand twee motors by Hyundai sou koop, kry die gemeente N$500 per motor daarvoor. As gemeentelede drie of meer motors in een maand sou koop, kry die gemeente N$1000 per motor daarvoor. Ek noem dit maar vir u, daar was heelwat gemeentelede wat wel die laaste tyd Hyundai’s gekoop het. Kontak my (Ds. Welly) as u sou belangstel om ‘n nuwe motor te koop. Die gemeente kan net daarby baat.

Huwelike vir Desember en Januarie: As u weet van nog mense wat beplan om gedurende die Desember vakansie te trou hier aan die kus, moet hulle so gou moontlik die Skriba kontak om die kerk te bespreek sodat u nie dalk teleurgesteld mag wees omdat u datum reeds vol bespreek is nie. Daar is reeds 7 huwelike in Desember.

Ons program vir volgende Tri-mester lyk soos volg:

Vrydag 14 Augustus om 10:00 in Noord kerk. Oggendkonsert vir Senior Burgers

Sondag 30 Augustus om 09:00 Seediens by die Lagoon

Donderdag 3 September om 18:00 ‘n Spesiale Kerkraadsvergadering by die pastorie

Vrydag 4 tot Dinsdag 8 September: Christen leierskap kursus. Kontak 202706

Sondag 13 September om 09:00 Spesiale Oggenddiens in Noord gemeente

Sondag 13 September om 18:00 Gesamentlike Aanddiens Noord gemeente: Ringsitting begin.

Sondag 13 tot Donderdag 17 September: Jeugweek. C Kruis is in die dorp

Vrydag 18 September tot Sondag 20 September: Kerkraadskamp by Rock Lodge

Donderdag 24 September om 18:00: Kerkraadsvergadering

Sondag 27 September om 09:00: Tiende maand koeverte in

Vrydag 30 Oktober tot Sondag 1 November: Vrouekamp en Mannekamp

Saterdag 7 November: Offerfees, Mini basaar en inweiding van ons kerksaal

Sondag 8 November: Dankdiens

Dinsdag 10 November: Vroue afsluiting.

Donderdag 12 November: Kerkraadsvergadering

Sondag 29 November om 12:00 Kersete

Sondag 29 November om 18:00 Gesamentlike Kerssang Lofprysings diens by Noord gemeente

Vrydag 4 Desember sluit die skole

DIENSTE IS DESEMBER VAKANSIE IN NOORD GEMEENTE

Terug na Inhoud


1 September 1998

Liewe gemeente

Dit is lekker om terug te wees in NamibiŽ. Die Here was goed vir my in Amerika. Ek het baie geleer en het regtig baie om te oordink en om deur te bid. Ek is eintlik dankbaar dat dit op die oomblik vakansie is sodat ek tyd het om stil te raak en die dinge te oordink. Ons sou ‘n byeenkoms hou in die kerk op Donderdag 3 September, dit is gekanseleer. ONTHOU TOG OM JULLE HORLOSIES EEN UUR VORENTOE TE STEL AS JY WAKKER WORD DIE EERSTE SONDAG IN SEPTEMBER.

Ons het in die aande 4 tot 8 September weer ‘n kursus oor: "Hoe leer ek iemand anders om kind van die Here te wees?" Miskien kan jyself eers leer hoe om kind van die Here te wees. As iemand nog wil inskryf vir die kursus, dit kos N$80. Kontak vir my (Welly du Toit) by 202706.

Ek sou graag die eerste paar eredienste nadat die skole weer begin het, wou preek oor die basiese beginsels van Christenskap. Sondag 13 September sal ons nagmaal hou UIT 1Kor.3:9-23. Nagmaal is tog die eerste fondament van Christenwees, dat Jesus vir my sondes gesterf het, opgestaan het en leef. Anders sou alles sinneloos wees. As u die berig in die Namib Times van 21 Augustus gelees het, sal u onthou dat dit dieselfde Skrifgedeelte is waaruit Ds.N.Mostert die eerste kerkraadsvergadering van Noord gemeente geopen het op 22 Augustus 1962. Hy het die aand gepraat oor Jesus Alleen is die fondament. Die Aand van 13 September begin die Ringsitting by Noord gemeente. Die aanddiens sal ekself lei oor die onderwerp: "Hoe bereik ons die lidmaat wat nie meer kerk toe wil kom nie". Die volgende Sondag (20 September) sal ‘n doop Sondag wees. Die onderwerp sal by die geleentheid wees: Valse fondamente van Christenskap. Woon asseblief albei hierdie dienste by. Maak opnuut u fondament in Jesus vas. Gaan na die eredienste na u binnekamer, oordink en deurbid die dienste. Gaan lees weer die gedeeltes. Gaan hou stiltetyd rondom die gedeeltes. By die inligtings tafel in die kerk is daar ‘n klein boekie oor Praktiese wenke oor persoonlike stiltetyd. Neem een daarvan en kry ‘n struktuur in jou persoonlike stiltetyd. Die derde Sondag (27 September) wil ons ‘n spesiale diens hou rondom tiende maand dankoffers, wat dit behels en hoekom dit vir ons waarde het. U het elkeen by die vorige brief koeverte ontvang. Ek hoop dit is nie reeds weggegooi nie. U kan dit op Sondag 27 September terug bring en in die offerkis gooi. Sorg ook dat die kinders hulle koevertjies terugbring asseblief. Al is daar net ‘n klein ietsie in. Soos u seker ook sal besef, ons het u ondersteuning vir ons gemeente se finansies (bouprojek ingesluit) baie nodig op hierdie stadium. Bid ernstig daaroor asseblief. As daar iemand is wat nog nie ‘n bydrae gegee het nie, of wat ‘n tweede ietsie wil gee vir die kerksaal, doen dit gerus ook by hierdie geleentheid. Ons sal ook saam moet uitspring en woeker. Daar is vroue wat elke week koeksisters bak vir fondse vir die nuwe kombuis. Indien jy belangstel in koeksisters of by jou werk ‘n afset het, kontak vir Mechthild by die pastorie (202706)asseblief. Help ons om die afset te vergroot.

Soos u seker reeds gesien het, die kerksaal is baie vinnig besig om vorm aan te neem. Ons vra u vriendelik, wees asseblief versigtig as u na die bouery gaan kyk. Jy is welkom om te gaan loer, maar moet asseblief nie op goed trap of oor goed klim of dalk goed omstamp nie, of opmerkings maak teenoor die mense wat daar bou nie. Indien jy enige vrae of voorstelle of bekommernisse het, kontak vir Elias van Rooyen by 204708. Hy is ons minister van werke tydens hierdie projek. As daar enige iets gepraat moet word, sal hy dit hanteer. As ons eredienste weer begin, parkeer asseblief in die strate rondom die kerk of parkeer op die oop erf agter die kerk. Die parkeerterrein by die toring sal gesluit wees vir die volgende drie maande. Dankie vir u samewerking in die verband. Saterdag 7 November 1998 sal ons ons einde van die jaar mini basaar hou. Ons hoop om dit ‘n inweidings geleentheid vir ons kerksaal te maak. Ons sal binnekort meer inligting deurgee in verband met die mini-basaar.

Sondag 8 November 1998 wil ek graag met die gemeente praat oor die toekomsvisie van Noord-gemeente: "Hoe sal die kerk die 21ste eeu oorleef?" Moet asseblief ook nie hierdie geleentheid misloop nie. Intussen gaan ons voort om op Woensdag aande om 18:00 te praat, te bid en saam te gesels oor ons toekoms as gemeente. Ons begin weer op Woensdag aand 16 September. Daar is so baie mense wat baie menings het, maar hulle maak nie gebruik van die byeenkomste wat daarvoor ingerig is nie. Kom deel asseblief jou mening.

Op die inligtings tafel in die kerk is daar ‘n klein boekie oor: "Praktiese wenke hoe om stiltetyd te hou". Neem een en kry struktuur in jou persoonlike stilletyd. Daar is ook inligting oor die gebedsketting. Skakel hierby in asseblief. Ons loof en prys die Here vir die gebede wat al beantwoord is. Verskeie mense het werk gekry, ander mense het huise gekry of daar het finansiele oplossings gekom uit benarde situasies uit. As jy ‘n gebedsversoek deurgegee het en die Here het jou ‘n antwoord gegee, deel dit ook met die leiers van die gebedsketting. Ons wil ook graag in die gebedslyste ‘n "DANKIE HERE" kolom invoeg. Ons kan nie glo die wondere wat ons gebede al uitgerig het in hierdie kort tydjie nie.

In die toekoms sal ek myself afsonder op Donderdae vir voorbereiding vir die eredienste van die week. As u my nie in die hande kry op ‘n Donderdag nie, laat gerus ‘n boodskap by die pastorie. Dit sal my vinnig bereik. Ons sien uit na ‘n vol kwartaal en besige kwartaal. Hou die weeklikse afkondigings dop vir ‘n weekprogram en ‘n kwartaalprogram

Oos-7

Terug na Inhoud