GEDRAGSKODE

Inhoudsopgawe

1. Implementering
2. Algemene reëls
3. Voorkom
s4. Algemene gedrag
5. Gedragsreëls voor, tydens en na afloop van 'n wedstryd
6. Dissiplinêre prosedure

1. IMPLEMENTERING

Ter verwesenliking van Hoërskool Garsfontein se Visie stelling en verder ter versekering en handhawing van goeie orde en dissipline in die skool word die onderstaande Krieketgedragskode, krieketreëls en prosedures geïmplementeer by Hoërskool Garsfontein.

2. ALGEMENE ReëLS

Hierdie reëls word geïmplementeer om daaglikse krieketbywoning, betrokkenheid en orde te reguleer.
· Krieketbywoning is belangrik, elke speler woon die oefeninge getrou by.
· Geen speler mag sonder behoorlike en gegronde redes of toestemming van enige georganiseerde oefening of aktiwiteit afwesig wees nie. Indien 'n speler weens siekte of 'n ander rede afwesig is, stel die ouers en/of voogde die Hoofafrigter telefonies of per sms in kennis.
· Geen speler mag laat wees vir 'n georganiseerde oefening of aktiwiteit nie.
· Spelers tree te alle tye so op dat die goeie Krieketkultuur in die skool bevorder word
.· 'n Speler is bewus van die netjiese en goed versorgde voorkoms van alle krieketfasiliteite en hulle beywer hulle om dit so te hou. Geen speler mag hom gevolglik skuldig maak aan die bemorsing of die beskadiging van enige krieketfasiliteite nie.
· 'n Speler dra ook buite die krieketgronde die goeie naam van Hoërskool Garsfontein uit. Goeie maniere en gesonde dissipline is kenmerkende eienskappe van Garsie-krieket.
· Op die krieketveld openbaar spelers te alle tye ware sportmangees deur respek te toon aan spanmaats, opponente, skeidsregters, beamptes en ouers.
· Geen speler mag hom gevolglik skuldig maak aan swak of onsportiewe gedrag wat onder andere insluit :

** die bevraagtekening van skeidsregters se beslissings of uitjouery van opponente;
** die sing van onwelvoeglike liedjies in die klubhuise tydens wedstryde; en
** viktimisasie van enige aard aan ander persone tydens wedstryde en oefeninge.

· Tydens wegwedstryde en toere word daar voortdurend aan die goeie naam van Hoërskool Garsfontein gebou deur onberispelike gedrag en optrede van alle spelers en beamptes.
· 'n Speler ondersteun sy mede-spelers lojaal wanneer hulle aan krieket aktiwitieite deelneem.
· Alle spelers word verplig om ondersteuners, opponente, ouers en personeel te alle tye op die mees geskikste manier te groet. - ( pet af, Meneer of Mevrou )

3. VOORKOMS

Dit is 'n voorreg om Hoërskool Garsfontein se skooldrag te dra en 'n netjiese voorkoms is 'n tradisie van ons skool. Eenvormigheid en netheid dra 'n positiewe beeld uit en kweek trots by alle lede en ondersteuners. Daarom word daar van alle lede verwag om die onderstaande kleredrag en voorkomsreëls nougeset na te kom.

· Saterdag ( Aankomsdrag )
** Offisiële krieketpet van Hoërskool Garsfontein.
** Offisiële opwarmingshemp. Indien nie oor opwarmingshemp beskik nie , sal daar van die Garsie-hemp gebruik gemaak word.
** Offisiële Garsie broek ( Atletiek kniegbroek ).
** Kort witkouse.
** Tekkies ( nie plakkies of "slippers" nie ).

· Saterdag ( Speeldrag )
** Offisiële krieketpet.
** Offisiële kriekethemp soos versprei / verskaf deur Hoërskool Garsfontein.
** Lang wit krieketbroek.
** Wit kouse.
** Krieketskoene of wit tekkies.

· Weeksdae ( Aankomsdrag en speeldrag )
** Offisiële krieketpet.
** Offisiële kriekethemp soos versprei /verskaf deur Hoërskool Garsfontein.
** Lang wit krieketbroek.
** Wit kouse.
** Krieketskoene of wit tekkies.
** Skoolbaadjie

· Gedurende die kolfbeurt van Hoërskool Garsfontein
** Spelers moet geklee wees in volle speeldrag
** Spelers moet geklee wees in volle aankomsdrag
** Kombinasie van bogenoemde sal nie toegelaat word nie
** Alle nie-kolwers sal bymekaar sit, behalwe die volgende kolwers wat gereed maak om te kolf

· Saterdagwedstryde ( Teetye en middagetes )
** Alle spelers sal geklee wees in volle speeldrag ( behalwe pet ) en skoolbaadjie moet gedra word

· Oefendrag
** Garsiebroek ( atletiek kniegbroek )
** Garsie hemp

4. ALGEMENE GEDRAG

'n Speler gedra hom te alle tye in skool en krieketverband op so 'n wyse dat hy die kernwaardes waartoe hy homself verbind het handhaaf en bevorder. Gevolglik mag geen speler tydens skool of krieketaktiwiteite hom skuldig maak aan die volgende optredes nie :

· enige vorm van oneerlikheid op of van die veld af;
· in besit wees van sigarette of enige ander vorm van rookmiddels, alkoholiese drank of enige gewoonte- of afhanklikheidsvormde middels of gemelde gebruik of betrokke wees in die verspreiding daarvan;
· enige onbetaamlike of ondsedelike gedrag;
· enige vorm van vandalisme;
· enige kriminele oortreding;
· viktimisasie of afknouery van enige persoon;
· enige vorm van aanranding;
· enige ongemanierde optrede teenoor volwassenes;
· in besit wees van enige pornografiese of ander verbode materiaal;
· enige optrede wat die goeie naam van Hoërskool Garsfontein, sy opvoeders en mede spelers/leerders in gedrang bring; en
· weiering of versuim om hom onderhewig te maak aan die bepalings van hierdie gedragskode of die dissiplinêre proses.

5. GEDRAGSREËLS VOOR, TYDENS EN NA AFLOOP VAN 'N WEDSTRYD

· Algemene reëls moet te alle tye nagekom word.
· Voorkomsreëls moet te alle nagekom word.
· Algemene gedragsreëls moet te alle tye nagekom word.
· Wegwedstryde by skole met klubhuise
** Volle speeldrag moet gedra word
** Skoolbaadjie verpligtend
** Geen pette of spykerskoene word toegelaat nie
** Geen kriekettoerusting word toegelaat nie.
· Alle spelers word verplig om alle ondersteuners in staande posisie te groet ( Meneer, mevrou, oom of tannie ).
· Geen pette op die koppe word toegelaat indien iemand gegroet word nie.
· Indien sitplekke beskikbaar, word daar van spelers verwag om sitplekke aan volwassenes te bied.
· Na afloop van die wedstryd sal elke speler ( volle speeldrag en skoolbaadjie ) hulle kaptein volg om die opponente, besoekende afrigters en skeidsregters se hande te gaan skut.
· Spelers is verantwoordelik om die kleedkamers te alle tye in 'n netjiese toestand te hou en om toilette soos beskaafde mense te gebruik.
· Na elke wedstryd sal geen speler toegelaat word om huis toe te gaan voordat kleedkamer en omgewing nie skoon en netjies is nie.
· Geen speler, ondersteuner of beampte word toegelaat om binne die kleedkamers te rook nie.
· Tydens wegwedstryd sal spelers nie toegelaat word om huis toe te gaan alvorens afrigter nie gelukkig is dat sitarea van die spelers 100% skoon en nietjies is nie.
· Tydens tuiswedstryde sal spelers nie toegelaat word om huis toe te gaan alvorens totale area nie skoon en netjies is nie.
· Tellinghouers lewer 'n diens. Behandel hulle dus met die nodige respek wat hulle verdien.
· Tydens tuiswedstryde is dit die plig van die twaalfde / dertiende man om die telbord na elke beurt op datum te bring.

6. DISSIPLINêRE PROSEDURE

Enige speler wat weier of versuim om die reëls en bepalings van die gedragskode met insluiting van die missie stelling na te kom maak hom skuldig aan 'n oortreding van die gedragskode en is gevolglik vatbaar vir dissiplinêre optrede en die oplegging van strafaksies in terme van die gedragskode.

Sonder om enigsins afbreuk te doen of beperkings te plaas op die diskresionêre bevoegdheid van die komitee mag die volgende strafaksies vir die spelers opgelê word by die oortreding van die gedragskode :
· waarskuwing;
· verbeuring van die reg om 'n Hoërskool Garsfontein pet te dra vir 'n bepaalde tyd;
· verbeuring van sekere voorregte soos bepaal deur die komitee;
· tydelike skorsing van oefeninge vir 'n bepaalde periode;
· skorsing vir 'n bepaalde aantal wedstryde; en
· permanente skorsing.

Die dissiplinêre komitee bestaan uit die volgende lede :
· Voorsitter : Adjunkhoof : Hoof van Sport
· Departementshoof : Groot Sporte
· Voorsitter : Ouerkomitee
· Organiseerder : Krieket
· Hoofafrigter : 1ste Span afrigter
· Afrigter : Betrokke span

Prosedure is soos volg :
· Wanneer speler oortreding teen gedragskode begaan, verwys die betrokke afrigter, opvoeder, ouer of enige beampte skriftelik die aangeleentheid na die Voorsitter
· Voorsitter sal ouers en die res van die komitee skriftelik in kennis stel van die speler ( naam en van ) en sy sogenaamde oortreding
· Voorsitter sal dan datum en plek van dissiplinêre verhoor met almal betrokke ten minste 7 dae voor datum reël
· Speler word dan voorwaardelik 'n opgeskorste skorsing opgelê tot en met verhoor
· Normale verhoor prosedures ( bv. verteenwoordiging van speler ) sal gevolg word.

Terug na Garsiekrieket Tuisbladsy